Cargando...

Empresa Kit Digital Girona


Sol·licitem el Kit Digital a Girona per tu i no et tens que procupar per res.

Tenim el plaer d'informar-te que, des de ALEXMULTIMEDIA, ens encarregarem de sol·licitar el Kit Digital per la teva empresa. Volem facilitar-te l'accés a les subvencions destinades a la digitalització de pimes i autònoms, per la qual cosa tu no hauràs de fer res més a abonar l'IVA corresponent de l'ajuda adjudicada.

Empresa gestiona KIT DIGITAL en GIRONA con fondos NEXT GENERATION: ALEXMULTIMEDIA

Tots els serveis que oferim com a part del Kit Digital seran subvencionats íntegrament pels fons Next Generation Europeus. Aquesta és una oportunitat única per a impulsar la transformació digital de la teva empresa sense incórrer en costos significatius. Volem subratllar la importància d'aprofitar aquestes ajudes, ja que estan dissenyades per a contribuir a l'avanç tecnològic del nostre país, assegurant-nos de no quedar-nos enrere en l'era digital.

En ALEXMULTIMEDIA, estem compromesos no sols amb l'excel·lència en serveis digitals, sinó també amb el creixement i la maduresa tecnològica de les empreses a Girona. No dubtis a contactar-nos per a començar junts aquest viatge cap a una digitalització recolzada per les oportunitats que ens brinden els fons europeus.

Tot el que volies sap sobre el KIT DIGITAL

Quarta Convocatòria per al Kit Digital

Atenció! Ja està disponible la quarta convocatòria per a sol·licitar el Kit Digital. Les societats civils, explotacions agràries i comunitats de béns amb menys de 50 persones en plantilla poden beneficiar-se d'aquesta oportunitat.

És crucial destacar que el termini de sol·licituds per al Kit Digital es va estendre fins a desembre de 2024, brindant una finestra més àmplia per a participar.

Tant les convocatòries anteriors com l'actual permeten sol·licitar el bo fins al 31 de desembre de 2024.

Si ets una empresa que busca millorar la digitalització dels teus processos, és moment de parar esment. Analitzarem els requisits que has de complir per a convertir-te en una de les entitats beneficiàries.

Què és el Kit Digital per a pimes i autònoms?

El programa Kit Digital forma part de les ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generació UE.

Creat amb l'objectiu de donar suport a la digitalització d'un milió de pimes i autònoms a Espanya, el programa busca facilitar l'accés a nous mercats i potenciar el desenvolupament empresarial. La inversió governamental supera els 3.000 milions d'euros entre 2021 i 2024.

Fa uns mesos, el BOE va publicar l'ampliació de la quantia destinada a la digitalització d'empreses del Segment I en 100 milions d'euros, mitjançant una resolució de l'entitat pública empresarial Red.es. A més, es van introduir canvis a través de l'Ordre ETD/734/2022 del 26 de juliol.

Qui poden ser beneficiaris de l'ajuda Kit Digital?

Les convocatòries de Kit Digital beneficien a:

 • Petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació amb domicili fiscal en territori espanyol.
 • Societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida amb activitat econòmica, sempre que tinguin domicili fiscal en territori espanyol.

T'assistim en el procés per a sol·licitar el teu Kit Digital.

Convocatòries Obertes per al Kit Digital 2023

Les convocatòries estan obertes per a empreses de diferents segments:

 • Segment I: Empreses de 10 a 49 empleats (Oberta des del 15 de març de 2022).
 • Segment II: Pimes de 3 a 9 empleats (Oberta des del 2 de setembre de 2022).
 • Segment III: Pimes de 0 a 2 empleats (Oberta des d'octubre de 2022).

La quarta convocatòria, dirigida a explotacions agràries i societats civils, està oberta des del 12 de setembre de 2023.

Important! El termini de sol·licituds s'ha estès fins a desembre de 2024 per a tots els segments.

Com mesurar la plantilla i sol·licitar el Kit Digital?

La plantilla es calcula tenint en compte les dades de treballadors en el Règim General de la Seguretat Social i el Règim Especial de Treballadors Autònoms al moment de presentar la sol·licitud.

En la quarta convocatòria, les entitats completaran un formulari únic, i Red.es verificarà a quin segment pertany cada sol·licitant.

Requisits per a Empreses del Segment I en el Kit Digital

 • Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d'acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Accelera pime.
 • Ser petites empreses o treballadors autònoms amb domicili fiscal en territori espanyol.
 • Tenir la consideració de petita empresa o microempresa.
 • Estar inscrita en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
 • No tenir la consideració d'empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No superar el límit d'ajudes.

Requisits per a Pimes i Autònoms del Segment II

 • Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital d'acord amb el test de diagnòstic.
 • Ser una petita empresa, microempresa o persona en situació d'autoocupació amb domicili fiscal situat a Espanya.
 • Pertànyer al Segment II (tenir una plantilla entre 3 i 9 empleats).
 • Estar inscrit en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
 • No tenir la consideració d'empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No superar el límit d'ajudes.

Requisits per a Empreses del Segment III

 • Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d'acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Accelera pime.
 • Ser una empresa, microempresa o persona en situació d'autoocupació amb domicili fiscal a Espanya.
 • Pertànyer al Segment III (tenir entre 0 i menys de 3 empleats).
 • Estar inscrita en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
 • No tenir la consideració d'empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No superar el límit d'ajudes de.

Requisits per a la Quarta Convocatòria de Kit Digital

 • Estar inscrit en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
 • No tenir la consideració d'empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No superar el límit d'ajudes.
 • Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d'acord amb el test de diagnòstic.

Empreses Excloses del Kit Digital

No podran ser beneficiàries del Kit Digital:

 • Agents Digitalitzadors Adherits i persones físiques o jurídiques contractades per aquests per a la prestació de solucions de digitalització.
 • Persones en situació d'autoocupació amb la consideració d'autònoms societaris ni els autònoms col·laboradors.
 • Unions temporals d'empreses (UTE).
 • Persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les Convocatòries del Programa Kit Digital.
 • Empreses de naturalesa pública i entitats de dret públic.
 • Col·legis professionals, societats civils (excepte les societats civils amb objecte mercantil i les societats civils professionals), comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica.

Procés per a Sol·licitar el Kit Digital

Les pimes, autònoms i entitats han de sol·licitar el seu Kit Digital a través d'un sol·licitant, representant legal o representant voluntari autoritzat. Això es realitza mitjançant un formulari automatitzat en la Seu Electrònica de Red.es, accessible també des del portal Accelera Pime.

El formulari inclourà:

 • NIF del sol·licitant.
 • Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
 • Domicili fiscal de la persona física o jurídica.
 • Telèfon i dades de contacte.
 • Si és el cas, autorització del representant voluntari.

Els representants voluntaris podran presentar un màxim de 500 sol·licituds al dia. En cas d'errors, es notificarà electrònicament, i les pimes tindran 10 dies hàbils per a esmenar-los.

Recorda realitzar el test d'autodiagnòstic en la plataforma Accelera Pime abans de la sol·licitud per a conèixer l'estat de digitalització i àrees de millora.

Les convocatòries estan obertes fins al 31 de desembre de 2024, amb diferents imports màxims d'ajuda segons el segment i convocatòria.

Quan podran beneficiar-se les empreses del Kit Digital?

Convocatòria Segment Data d'Obertura
Primera Pimes i autònoms de 10 a 49 empleats 15 de març de 2022
Segona Pimes del Segment II 2 de setembre de 2022
Tercera Pimes del Segment III 20 d'octubre de 2022
Quarta Kit Digital 12 de setembre de 2023

Totes les convocatòries romandran obertes fins al 31 de desembre de 2024.

Com es cobra l'ajuda del Kit Digital?

Per a exercir el dret de cobrament de la subvenció del Kit Digital, l'empresa beneficiària seguirà els següents passos:

 1. Seleccionar i contractar la solució digitalitzadora que més s'adapti a les seves necessitats.
 2. Formalitzar un Acord de Prestació en un termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda.
 3. L'empresa podrà formalitzar acords de prestació fins a esgotar l'import total de la subvenció concedida.

Què es pot fer amb el Kit Digital?

El Kit Digital podrà destinar-se per a adoptar solucions de digitalització que permetin substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Les solucions hauran de complir uns certs requisits:

Requisits Descripció
Ser totalment nova Ha de complir els requisits mínims de la categoria corresponent.
Substitució de solució existent La solució a substituir no ha de complir alguns requisits mínims de la mateixa categoria.
No és millora funcional No inclou desenvolupament, progrés, augment o enriquiment de serveis i funcionalitats de la solució existent.

Important! No es poden contractar 2 solucions de digitalització de la mateixa Categoria.

Quin és l'import de l'ajuda del Kit Digital per a pimes i autònoms d'entre 10 i 49 empleats?

Descobreix les sumes màximes de l'ajuda proporcionada pel Kit Digital, els quals varien segons la Categoria de Solucions de Digitalització i la durada del servei prestat:

Categoria de Solucions Digitals Mesos de Prestació del Servei Import per a Pimes i Autònoms (Segment I)
Lloc web i Presència en Internet 12 2.000 €
Comerç Electrònic 12 2.000 €
Gestió de Xarxes Socials 12 2.500 €
Gestió de Clients 12 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Business Intelligence i Analítica 12 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Gestió de Processos 12 6.000 € (inclou 10 usuaris)
Factura Electrònica 12 2.000 € (inclou 3 usuaris)
Serveis i Eines d'Oficina Virtual 12 250 € per usuari (fins a 48 usuaris)
Comunicacions Segures 12 125 € per usuari (fins a 48 usuaris)
Ciberseguretat 12 125 € per dispositiu (fins a 48 dispositius)
Presència Avançada en Internet 12 2.000 €
Marketplace 12 2.000 €

L'import de l'ajuda aplicable dependrà del menor valor entre l'ajuda màxima de la Categoria de Solució de Digitalització, el cost de la solució contractada i l'import de la subvenció concedida no associat a Acords de Prestació de Solucions de Digitalització formalitzats. Totes les despeses subvencionades han d'estar dins dels límits establerts en el Catàleg de Solucions de Digitalització.

Segment II: Empreses i Autònoms de 3 a 9 Treballadors

Coneix les sumes màximes de la subvenció proporcionada pel Kit de Digitalització, destinada a empreses i autònoms amb una plantilla de 3 a 9 treballadors:

Categoria de Solucions Digitals Durada del Servei (Mesos) Subvenció per a Empreses i Autònoms (Segment II)
Lloc web i Presència en Internet 12 2.000 €
Comerç Electrònic 12 2.000 €
Gestió de Xarxes Socials 12 2.500 €
Gestió de Clients 12 2.000 € (inclou 1 usuari)
Business Intelligence i Analítica 12 2.000 € (inclou 1 usuari)
Gestió de Processos 12 3.000 € (inclou 3 usuaris)
Factura Electrònica 12 2.000 € (inclou 3 usuaris)
Serveis i Eines d'Oficina Virtual 12 250 € per usuari (fins a 9 usuaris)
Comunicacions Segures 12 125 € per usuari (fins a 9 usuaris)
Ciberseguretat 12 125 € per dispositiu (fins a 9 dispositius)
Presència Avançada en Internet 12 2.000 €
Marketplace 12 2.000 €

Segment III: Empreses i Autònoms de 0 a 2 Treballadors

Explora els imports màxims de la subvenció oferta pel Kit de Digitalització, orientada a empreses i autònoms amb 0 a 2 treballadors:

Categoria de Solucions Digitals Durada del Servei (Mesos) Subvenció per a Empreses i Autònoms (Segment III)
Lloc web i Presència en Internet 12 2.000 €
Comerç Electrònic 12 2.000 €
Gestió de Xarxes Socials 12 2.000 €
Gestió de Clients 12 2.000 € (inclou 1 usuari)
Business Intelligence i Analítica 12 1.500 € (inclou 1 usuari)
Gestió de Processos 12 2.000 € (inclou 1 usuari)
Factura Electrònica 12 1.000 € (inclou 1 usuari)
Serveis i Eines d'Oficina Virtual 12 250 € per usuari (fins a 2 usuaris)
Comunicacions Segures 12 125 € per usuari (fins a 2 usuaris)
Ciberseguretat 12 125 € per dispositiu (fins a 2 dispositius)
Presència Avançada en Internet 12 2.000 €
Marketplace 12 2.000 €

Com Esbrinar si Ets Beneficiari del Kit Digital?

La concessió del Kit Digital es realitza de manera directa, seguint l'ordre de presentació de sol·licituds. Les notificacions de les resolucions es duran a terme a través de la Seu Electrònica de Red.es i s'informarà individualment cada beneficiari.

Procés de Pagament del Kit Digital

La compensació pel Digital s'efectuarà després de demostrar la implementació de la solució digital.

La pime o l'autònom beneficiari, en triar una solució digital del Catàleg de Solucions de Digitalització, haurà de formalitzar l'Acord de Prestació de Solucions de Digitalització en la Seu Electrònica de Red.es.

El termini màxim per a formalitzar aquests acords serà de 6 mesos a partir de la notificació de la Resolució de concessió de l'ajuda.

L'Agent Digitalitzador, en representació del beneficiari, justificarà les despeses mitjançant un formulari electrònic disponible en la Seu Electrònica de Red.es, dins de terminis específics segons les fases de prestació de la solució.

Els pagaments de les ajudes es dividiran en dues fases, amb pagaments a compte en la primera fase i el beneficiari ha de complir amb obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social per a percebre'ls.

En cas d'incompliment, el beneficiari assumirà l'obligació de pagament a l'Agent Digitalitzador Adherit amb els costos incorreguts.

Superació de l'Import del Bo de Kit Digital

En cas de superar l'import del Kit Digital, l'empresa beneficiària simplement haurà d'assumir la diferència entre el cost total de la solució i l'import del seu Kit.

Requisits per a Agents Digitalitzadors

Els agents digitalitzadors poden presentar les seves solucions tecnològiques i innovadores consultant el Catàleg d'Agents Digitalitzadors en la Plataforma Accelera Pime, actiu des del 10 de març de 2022.

Aquests agents han d'estar al dia amb els pagaments de seguretat social i agència tributària, facturar més de 100.000 € a l'any, tenir almenys 2 anys d'antiguitat i no trobar-se en una situació de crisi.

El Catàleg de solucions de digitalització del programa es troba disponible en la plataforma Accelera Pime. Cada categoria exigeix la prestació de suport davant incidències amb un termini de resolució de menys de 24 hores i formació inicial per als beneficiaris.

 • Presència en Internet i lloc web: Solucions per a crear una pàgina web i donar visibilitat a la pime en Internet.
 • Comerç electrònic: Creació d'una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis.
 • Gestió de xarxes socials: Promoció de la pime en plataformes com Instagram, Facebook, Linkedin, etc.
 • Gestió de clients i/o proveïdors: Millora de les relacions comercials amb els clients.
 • Business Intelligence i analítica: Eines per a la presa de decisions.
 • Serveis i eines d'oficina virtual: Mesures interactives per a facilitar la comunicació entre empleats.
 • Gestió de processos: Automatització d'aspectes relacionats amb la pime.
 • Factura electrònica: Agilitació de l'emissió de factures mitjançant programes informàtics avançats.
 • Comunicacions segures: Reforçament de la seguretat en els dispositius dels treballadors.
 • Ciberseguretat: Garantia d'ús segur de dispositius electrònics i prevenció de hackeos.
 • Presència Avançada en Internet: Posicionament de l'empresa en Internet per a augmentar el seu abast.
 • Marketplace: Ajuda a l'empresa a incrementar les vendes seleccionant canals de distribució adequats.

Data de Conclusió del Kit Digital

Els terminis per a sol·licitar el Kit Digital s'estendran fins al 31 de desembre de 2024.

Préstecs ICO per al Kit Digital

Una novetat important és la línia de finançament de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a complementar les ajudes del Kit Digital.

Què pots fer amb l'ajuda de l'ICO?

Els autònoms beneficiaris podrien ampliar l'import del Kit Digital per a accedir a més serveis. La línia ICO permetria finançar fins al 100% del projecte, restant l'import de l'ajuda concedida a través del Kit Digital.

Els Agents Digitalitzadors podrien accedir a un avançament dels diners que encara no haurien cobrat, finançant a través de crèdits.

Qui poden accedir als préstecs ICO per al Kit Digital?

Autònoms i empreses que hagin subscrit un Acord de Prestació de Solucions de Digitalització podran sol·licitar el préstec ICO, cobrint el cost no inclòs en l'ajuda.

Com sol·licitar els préstecs ICO?

Tant autònoms com Agents Digitalitzadors, beneficiaris del Kit Digital, podran sol·licitar el préstec ICO. Hauran de revisar les entitats adherides, presentar la documentació bàsica en el banc i s'avaluarà la concessió del préstec.

El tipus d'interès, termini d'amortització i manca dependran de l'entitat.

El préstec ICO podrà sol·licitar-se fins al 31 de desembre de 2025.

Falta de Poders del Signant en la Sol·licitud

És essencial ressaltar els dos motius principals d'esmena en la sol·licitud de Kit Digital abans de concloure:

 • El signant de la sol·licitud no té poders per a representar l'empresa: Si el signant no té poders acreditats, serà necessari presentar una escriptura de l'empresa o un poder notarial. Això acreditarà la capacitat de representació de la persona que va signar la sol·licitud. També es pot esmenar mitjançant la ratificació davant notari d'una persona autoritzada.
 • Apuntar-se en la convocatòria errònia: Si el càlcul d'empleats no és correcte i t'has inscrit en una convocatòria incorrecta, hauràs de presentar el Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a acreditar el nombre d'empleats. En el cas d'autònoms societaris o col·laboradors, es requerirà un informe d'alta de l'autònom i una factura que recolzi la vinculació.

Conclusions sobre el Kit Digital

Si ets una petita o mitjana empresa o un autònom que busca millorar la digitalització i habilitats digitals, el Kit Digital és una oportunitat única. Accelera i innova la teva proposta empresarial. La solució que representa el Kit Digital permet a les companyies competir en el mercat, oferir productes de qualitat i facilitar informació als clients a través d'Internet i les xarxes socials.

Què opines sobre el Kit Digital? Comparteix els teus comentaris més a baix, ens encanta conèixer la teva opinió!

T: 671842707 Email: info@alexmultimedia.es
Compromís i estabilitat
Suport telefònic i seguiment
Preus competitius

Vols que et truquem?

Et truquem en menys d'una hora per parlar del teu projecte.
El nostre equip

Coneix-nos

Equipo Alexmultimedia
Alex Castro
CEO
Equipo: Rafa Robles
Rafa Robles
Marketing Digital
URKO
Urko Galdona
Disseny Gràfic